Salmax hadde nylig den store Γ¦ren av Γ₯ vΓ¦re vertskap for Dr. Javiera Ortiz-SeverΓ­n, en fremtredende chilensk gjesteforsker, i et samarbeidsinitiativ med Norges miljΓΈ- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dette besΓΈket representerer et betydningsfullt fremskritt i vΓ₯r kontinuerlige sΓΈken etter innovasjon og bΓ¦rekraft innen akvakultur.

Dr. Ortiz-SeverΓ­ns arbeid i Chile, som dekker nΓΈkkelomrΓ₯der som antimikrobiell resistens, bakteriell virulens og studier av mikrobielle samfunn, har direkte relevans for vΓ₯r sektor. Hennes nΓ₯vΓ¦rende forskningsprosjekt fokuserer pΓ₯ kartlegging av antibiotikaresistensgener og karakterisering av mikrobiotasammensetningen i vannet fra oppdrettsanlegg. I Chile, hvor overforbruk av antibiotika for Γ₯ bekjempe infeksjonssykdommer i akvakultur utgjΓΈr en reell trussel for ΓΈkende antibiotikaresistens, er arbeid som hennes avgjΓΈrende for Γ₯ identifisere og adressere disse utfordringene.

Gjennom vΓ₯rt engasjement har Dr. Ortiz-SeverΓ­n hatt muligheten til Γ₯ sammenligne disse forholdene med den norske modellen, hvor bruken av antibiotika i produksjonen av atlantisk laks er minimal. Ved Γ₯ legge til rette for hennes tilgang til lokale fasiliteter og partnere, har vi ikke bare bidratt til hennes forskning, men ogsΓ₯ beriket vΓ₯r egen forstΓ₯else og praksis.

Vi mener at det ligger betydelige muligheter skjult i metagenomet til akvatiske miljΓΈer. Dr. Ortiz-SeverΓ­ns forskning kan avdekke nye forstΓ₯elser som kan bidra til Γ₯ forbedre bΓ₯de bΓ¦rekraft og dyrevelferd i vΓ₯r sektor. Vi ser i spenning frem til de endelige resultatene av hennes arbeid, overbevist om at de vil gi verdifulle innsikter for fremtiden.

Dette besΓΈket har ikke bare styrket Salmax’ internasjonale forbindelser, men ogsΓ₯ Γ₯pnet dΓΈrene for nye og spennende samarbeidsmuligheter. Vi forplikter oss til Γ₯ fortsette dette fruktbare samarbeidet, som vil styrke vΓ₯r visjon og legge grunnlaget for en mer bΓ¦rekraftig og ansvarlig fremtid innen akvakultur.

***𝘐𝘯 𝘌𝘯𝘨𝘭π˜ͺ𝘴𝘩***
𝐀 𝐁𝐫𝐒𝐝𝐠𝐞 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 π‚π¨π§π­π’π§πžπ§π­π¬: π’πšπ₯𝐦𝐚𝐱’𝐬 𝐂𝐨π₯π₯πšπ›π¨π«πšπ­π’π¨π§ 𝐰𝐒𝐭𝐑 𝐂𝐑𝐒π₯𝐞𝐚𝐧 π„π±π©πžπ«π­π’π¬πž
Salmax recently had the great honor of hosting Dr. Javiera Ortiz-SeverΓ­n, a distinguished Chilean guest researcher, in a collaborative initiative with the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). This visit represents a significant step in our ongoing quest for innovation and sustainability in aquaculture.

Dr. Ortiz-SeverΓ­n’s work in Chile, encompassing key areas such as antimicrobial resistance, bacterial virulence, and microbial community studies, has direct relevance to our sector. Her current research project focuses on mapping antibiotic resistance genes and characterizing the microbiota composition in water from aquaculture facilities. In Chile, where the overuse of antibiotics to combat infectious diseases in aquaculture poses a real threat for increasing antibiotic resistance, work like hers is essential to identify and address these challenges.

Through our engagement, Dr. Ortiz-SeverΓ­n has had the opportunity to compare these conditions with the Norwegian model, where the use of antibiotics in the production of Atlantic salmon is minimal. By facilitating her access to local facilities and partners, we have not only contributed to her research but also enriched our own understanding and practice.

We believe that significant opportunities lie hidden in the metagenome of aquatic environments. Dr. Ortiz-Severin’s research could uncover new understandings that can help improve both sustainability and animal welfare in our sector. We eagerly await the final results of her work, confident that they will provide valuable insights for the future.

This visit has not only strengthened Salmax’s international connections but also opened the doors to new and exciting collaborative opportunities. We are committed to continuing this fruitful collaboration, which will strengthen our vision and lay the groundwork for a more sustainable and responsible future in aquaculture.