Bærekraftsmål #2, #3 OG #14

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Dyr med god helse og velferd har god produktivitet og fertilitet. Dette er forutsetninger for en bærekraftig matproduksjon. Arbeid for å sikre god dyrevelferd er derfor sentralt for å nå bærekraftmålet.

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Én-helse står sentralt i vårt arbeid. God dyrevelferd og sterke individer øker dyrenes robusthet mot bl.a. sykdommer som kan krysse mellom mennesker og dyr (såkalte zoonoser). God dyrehelse reduserer også behovet for medikamentell behandling. Antibiotikaresistens er en betydelig trussel mot folkehelsen og arbeid for god dyrehelse er viktig i arbeidet for å redusere denne trusselen

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Proaktivt fiskehelsearbeid reduserer forekomsten av sykdom og behov for behandling. Redusert miljøbelastning vil ta vare på økosystemene i fjordene, langs kysten og i havet. Forutsetninger for en bærekraftig utvikling.

Salmax Group AS

Salmax Group AS ble etablert i 2020 og har hovedkontor på Kolvereid i Nærøysund kommune. Nærøysund kommune ligger i produksjonsområde 7 etter produksjonsområdeinndelingen av norskekysten og kommunen har utviklet seg til å bli en viktig oppdrettsregion. Salmax Group skal være til stede hvor utvikling og produksjon skjer og nettopp derfor har vi etablert et kontor i regionen.

Vi tilbyr service- og veterinærtjenester for oppdrettsnæringen og vår FoU-avdeling jobber med prosjekter relatert til mikrobiologi og teknologiutvikling. Vi driver utleie av servicepersonell til ulike oppdrag og har personell i fast og deltidsstillinger. Vårt servicepersonell har kompetanse og erfaring gjennom flere års arbeid i oppdrettsnæringen. Dette være seg drift av lokaliteter og arbeid på servicefartøy og avlusingslektere.

Vi har som målsetning å jobbe med dyrevelferd, fiskehelse og bærekraftige løsninger for norsk oppdrett av laks. Vi tror vi må lete i krysningspunktet mellom biologi og teknologi for å finne en bærekraftig og framtidsrettet oppdrettsnæring – Vårt team har erfaring og utdanning innen ulike disipliner innen havbruk og vi jobber sammen om felles prosjekter – Slik kan vi nå næringens bærekraftmål og jobbe mot videre vekst av næringen.

Kontakt oss

Bærekraftsmål #2, #3 OG #14

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Dyr med god helse og velferd har god produktivitet og fertilitet. Dette er forutsetninger for en bærekraftig matproduksjon. Arbeid for å sikre god dyrevelferd er derfor sentralt for å nå bærekraftmålet.

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Én-helse står sentralt i vårt arbeid. God dyrevelferd og sterke individer øker dyrenes robusthet mot bl.a. sykdommer som kan krysse mellom mennesker og dyr (såkalte zoonoser). God dyrehelse reduserer også behovet for medikamentell behandling. Antibiotikaresistens er en betydelig trussel mot folkehelsen og arbeid for god dyrehelse er viktig i arbeidet for å redusere denne trusselen

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Proaktivt fiskehelsearbeid reduserer forekomsten av sykdom og behov for behandling. Redusert miljøbelastning vil ta vare på økosystemene i fjordene, langs kysten og i havet. Forutsetninger for en bærekraftig utvikling.